درباره من

یگانه
دیوانه
و با خویشتن بیگانه.

متولد اواخر ِ پاییز  ِ77 و آرزومند آرزوهای بزرگ.
چیزهای زیادی ندارم که «یک قلم خوب» هم شاملش می‌شود.

+ «وبلاگ پانزده حرفی» پانزده حرف دارد. به همین سادگی!
سرندیپ